Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp

Artikel 1: Aard van de werkzaamheden

Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp staat personen, die aan de in dit document genoemde voorwaarden voldoen, bij in de communicatie met de Belastingdienst en de gemeente. De werkzaamheden beperken zich met name tot de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke regelingen en gemeentelijke belastingen. Hulp wordt geboden tot in de bezwaarfase.

Artikel 2: Aanspraak op rechtshulp

 1. Voor hulp komen in aanmerking in Nederland woonachtige natuurlijke personen die voldoen aan de inkomensgrens.
 2. Aanspraak op hulp zoals genoemd in lid 1 bestaat slechts wanneer de hulpbehoevende, diens partner of huisgenoot geen onderneming drijft. Wanneer de hulpbehoevende, diens partner of huisgenoot in het verleden een onderneming heeft gedreven wordt slechts hulp verleend voor zaken die zich in zijn/haar hoedanigheid van niet-ondernemer hebben voorgedaan.

Artikel 3: Inkomensgrens

 1. Hulp wordt slechts verleend wanneer het verzamelinkomen van de hulpbehoevende onder de inkomensgrens ligt. Dit is het inkomen voor belastingen en voor aftrek van op het inkomen drukkende lasten.
 2. Voor bepaling van het inkomen worden onder andere meegenomen:
 3. Loon uit dienstbetrekking;
 4. Uitkeringen, van welke aard dan ook;
 5. Resultaat uit overige werkzaamheden voor zover niet bestaande uit inkomsten uit het drijven van een onderneming, voor aftrek van kosten.
 6. Tot het inkomen behoren niet:
 7. Inkomen uit vermogen;
 8. Inkomen uit aanmerkelijk belang.
 9. Wanneer tijdens de dienstverlening in enig belastingjaar wordt geconstateerd dat het inkomen van hulpbehoevende het in lid 1 genoemde bedrag overschrijdt worden de werkzaamheden gestaakt.

 

 1. Wanneer in enig belastingjaar de inkomensgrens wordt overschreden als gevolg van een eenmalige uitkering, een nabetaling of een afkoopsom bestaat niettegenstaande lid 1 van dit artikel recht op hulp mits:
 2. Het bedrag waarmee de inkomensgrens wordt overschreden niet meer bedraagt dan een één maal de inkomensgrens;
 3. En wanneer redelijkerwijs niet verwacht mag worden de in het volgende belastingjaar de grens wederom overschreden zal worden.

Artikel 4: Afspraken

 1. Hulp wordt in beginsel geboden op een locatie gekozen door Stichting FIRST Fiscale rechtshulp.
 2. Hulp wordt in beginsel slechts verleend wanneer de hulpbehoevende hiervoor een afspraak heeft gemaakt.
 3. Er bestaat geen voorrang bij het maken van een afspraak voor de hulpbehoevende welke in voorgaande jaren van de diensten waarop dit document betrekking heeft gebruik heeft gemaakt.
 4. De hulpbehoevende welke tijdens een afspraakmoment te weinig informatie ter beschikking stelt om de werkzaamheden af te ronden heeft geen recht op voorrang bij het maken van een nieuwe afspraak.
 5. Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp behoudt zich het recht voor hulp te ontzeggen wanneer een gemaakte afspraak herhaaldelijk niet wordt nagekomen.

Artikel 5: Werkzaamheden

 1. Werkzaamheden, inhoudende de gevraagde hulp, worden verricht door een of meer door Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp aan te wijzen medewerker(s).
 2. De hulpbehoevende is gehouden alle medewerking te verlenen welke nodig is voor het correct afhandelen van de werkzaamheden.

Medewerking houd onder andere in:

 1. Het tijdig verstrekken van de gevraagde en juiste informatie;
 2. Het naar waarheid verstrekken van gegevens aan Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp ter uitvoering van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden;
 3. Het terstond ter beschikking stellen van communicatie met Belastingdienst aan de Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp.
 4. Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp is gehouden de werkzaamheden zo goed mogelijk af te handelen.

Artikel 6: Afbraak/opschorting hulp/werkzaamheden

 1. Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp behoudt zich het recht voor om gedurende de werkzaamheden deze werkzaamheden op welk moment dan ook op te schorten dan wel stop te zetten als daartoe aanleiding bestaat.
 2. Beëindiging van de werkzaamheden kan mondeling of schriftelijk geschieden.
 3. Mogelijke redenen tot stopzetten/opschorten van de werkzaamheden (niet limitatief):
 4. Vermoeden van illegale praktijken;
 5. Het niet voldoen aan de vereiste in artikel 5 lid 2.

Artikel 7: Geheimhouding

 1. Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp behoudt zich het recht voor ten name van de hulpbehoevende een dossier aan te leggen.
 2. De inhoud van het aangelegde dossier blijft ten alle tijde eigendom van Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp. Stukken worden minimaal 5 jaren bewaard.
 3. Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp is gehouden de privacy van de hulpbehoevende te waarborgen, met uitzondering van die situaties waarin zij door wet, regelgeving of rechterlijke instanties gedwongen wordt inzage te verlenen in het dossier.

Artikel 8: Klachten

 1. Alle klachten terzake van de dienstverlening dienen binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk te worden ingediend en dienen te zijn gericht aan het bestuur van Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp.
 2. De hulpbehoevende welke een klacht heeft ingediend zal na uiterlijk 4 weken tegenbericht ontvangen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door formalisering van de materiële belastingschuld ontstane verschuldigde bedragen dan wel boeten.
 2. Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor boeten of vervolging als gevolg van een foutief dan wel te laat ingediende aangifte.
 3. Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de inroeping van artikel 6.
 4. Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor situaties welke mede het gevolg zijn van het doen dan wel nalaten van de hulpbehoevende.
 5. De hulpbehoevende is gebonden Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp vrij te waren van aansprakelijkheid door derden.

Artikel 10: Gebondenheid

De hulpbehoevende is gebonden aan de voorwaarden in document vanaf het moment dat de hulpbehoevende een afspraak heeft gemaakt.

Artikel 11: Toepasselijk Recht

Op de voorwaarden in dit document is Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden opgemaakt op: 01-10-2012

Gewijzigd op: –

Datum van inwerkingtreding: 01-10-2012

Neem contact op

Heeft u een korte vraag stel deze dan hier. Wij komen zo snel mogelijk bij u terug.